Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
> Awards
View in English

About Us

ceevemevceeve

vesl≥eeģes iegCe ns l≥eebveer efveOee&jerle kesņuesu≥ee keņe≥e&He◊leerletve Je l≥eeģ≥ee Jele&veeletve Ę<žeslHeleerme ≥esleele.

Awards

efo Dee≥eScemeer jeceke=ņ<Ce yepeepe ve@Meveue
keŐJee@efuežer De@Jee@[&

IMC Bajaj Award

jeceke=ņ<Ce †yepeepe †≥eebveer †J≥eJemLeeHeveeleerue iegCeJe esyeőue 1996 †meeueer efJeefJeOe mebmLeebģes keņewlegkeņ keņjC≥eeme meg™Jeele kesņueer...

View More

Yeejleeleerue †meJeexlke=ņ<ž †
ceefužmHesMeeefuežer ne@efmHežue -
cesž^es Hegjmkeņej

CThe Best Multi Specialty Hospital in India - Metro Award

HeīceeCeHe$eebģee†† ne† †HeīJeeme,† †ne†
mebmLeeHekeņ† †Heer.[er.† †efnbogpee† †≥eebģ≥ee efJeģeejmejCeerģeeģe Deecner Iesleuesuee ceeieesJee
...

View More