Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
>
> Bajaj Awards
View in English

About Us

efo Dee│eScemeer jeceke=└<Ce yepeepe ve@Meveue ke╠Jee@efueýer De@Jee@[&

Heer.[er. efnbogpee ne@efmHeýue De@C[ cesef[ke└ue efjme«e& meWýj ns Heefnues ne@efmHeýue Deens p│eeuee jeceke=└<Ce yepeepe ve@Meveue ke╠Jee@efueýer De@Jee@[& 2007 meeueer He┤eHle Peeuee Deens. ne De@Jee@[& yepeepe G đeesie mecetneke└[tve efouee peelees.

The IMC Bajaj Awards

Bajaj Award Winnerjeceke=└<Ce áyepeepe á│eebveer áJ│eJemLeeHeveeleerue áiegCeJe╩esye╬ue 1996 ámeeueer efJeefJeOe mebmLeeb«es ke└ewlegke└ ke└jC│eeme meg¬Jeele kes└ueer.

│ee mevceeveemee■er mene He┤ke└ej«eer efJeYeeieCeer ke└jC│eele Deeueer Deens. leer DeMeer - GlHeeove, mesJee megefJeOee, ueIeg Gđeesie, Deblejje<ý^er│e DeemLeeHevee, efMe#eCe Je Deejesi│e mesJee.

FvHe└esefmeme ýske╠veesuee@efpemed (yebieueesj), mel│ece ke└e@cH│egýj meefJn&mesmed (efmekeb└ojeyeeo), efjuee│evme Fb[efmý^pe (nepeerje),áá áie┤eefmece Fb[efmý^pe │eeb«es efyeuee& mesu│egueesefmeke└ (Keje«e), ýeýe kes└efceke└ume (efce■eHetj), Yeejle nsJeer Fuesefke╠ý^ke└uemed, yee@│euej Dee@ke╠Peeruejerpe Hue@vý (jeCeer Hes■), Dee│e-He╠ueske╠me meesu│etMevemed (cegbyeF&), Heerýer Suesiebý ýske╠meýeF&ue Fb[efmý^pe (peke└e&lee) Fl│eeoer mebmLeebHe┤ceeCes«e efnbogpee ne@efmHeýue ns `Fueefmý^│eme ueerie Dee@He└ iueesyeue Fb[efmý^│eue pee│ebýmed' ceO│es meeefceue Peeues Deens.

efJeefJeOe #es$eeleerue Hee«e ceev│eJejeb«│ee He@veueleHex└ He┤l│eske└ DeemLeeHeves«eer oesve efoJeme HeenCeer kes└ueer peeles Je │eeveblej mevceeve meceejbYe cee«e& ceO│es meepeje ke└jC│eele │eslees.

│ee De@Jee@[&mee■er mebmLeelceke└ HeeleUerJej HetCe& HeejoMe&ke└lee Je cetu│eelceke└ efve<■e │ee«es ceeHeob[ Heeefnues peeleele Je │ee GHeke┤└ceeb«es ie┤enke└ebmee■er Je J│eJemee│eemee■er áke└e│eá á│eesieoeveá áDeens,á áveeefJev│eHetCe&áá efJeÚeeleá áke└esCel│ee DeeJeenveebvee mebmLee leeW[ osle Deens Je mebmLeske└[s %eevee«│ee keg└■u│ee MeeKeeb«eer ceke╠lesoejer Deens │ee«ee efJe«eej neslees.

kes└JeU JejJej«es mebmLeelceke└ cetu│eceeHeve ve neslee meJe& YeeieeJej vepej ■sJetve - vesle=╩Je efJeke└eme, ie┤enke└ mee#esHe OeesjCe, ke└ce&«eejer J│eJemLeeHeve, He┤efke┤└│ee J│eJemLeeHeve, %eeveMeeKeeb«ee │eesi│e efJeefve│eesie, efve│eespeveeleerue ceglme╬erHeCee, yeepeejHes■s«eeá DeY│eeme, áJ│eJemLeeHeefke└│e áefJeefJeOe áefveCe&│eeb«es áHegve&efJe«eej áDeMee efJeefJeOe yeeyeeR«eer He@veue leHex└ HeenCeer Je «e«ee& nesles. Deveske└ le%e │ee«ee peJeU peJeU oer[ ceefnves DeY│eeme ke└jleele lemes«e Flej mHeOe&ke└eb«│ee ke└eceefiejerMeer l│ee«eer leguevee kes└ueer peeles.

peeieefleke└ áopee&«│ee áke└meesýţeeletve áJeeHejele á│esCeejs áleb$e%eeve álemes«e ál│eeleerue %eeveMeeKeeb«es mebMeesOeve │ee«│ee yeUeJej efnbogpee ne@efmHeýue«│ee meJe& ke└ce&«eejer Je=boeves áDel│eble ácesnveleervesá `Dee│eScemeer ájeceke=└<Ce áyepeepe áve@Meveue áke└e@efueýer De@Jee@[&' ne Hegjmke└ej DeeHeu│eeke└[s Kes«etve DeeCeuee Deens.

│ee Hegjmke└ejeves DeemLeeHevesleerue meJeeąvee«e DeeHeues O│es│e Je DeeHeueer ke└le&J│eefve<■ Jeeý«eeue │ee«ee Hegvne Ske└oe JesOe Ieslee Deeuee Je peeieefleke└ %eeveMeeKeeb«│ee efJeke└emeeyejesyej DeeHeu│eeuee iegCeJe╩eeHetCe& Deejesi│e mesJee meJeeąvee He┤oeve ke└jlee │esles │ee«eener Deevebo DeefOeke└ Peeuee Deens.

Dee³eScemeer jeceke=À<Ce yepeepe ve@Meveue keÀe@efueìer De@Jee@[& ne ceeukeÀce yeeueef[^pe ³ee  DecesefjkesÀleerue efvekeÀ<eeHe´ceeCes®e  keÀe³e&  keÀjlees  Je  ³eeletve He´efMe#eCee®eer  Je cetu³eceeHevee®eer met$es meJee¥cegKeer Heesn®eleele.