Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
>
> College of American Pathologists
View in English

About Us

ke└e@uespe Dee@He└ Decesefjke└ve He@Le@uee@efpemýmed (ke@└He)

Heer.[er. efnbogpee ve@Meveue ne@efmHeýue De@C[ cesef[ke└ue efjme«e& meWýjves ke└e@uespe Dee@He└ Decesefjke└ve He@Le@uee@efpemýmed │ee mebmLes«esner He┤ceeCeHe$e He┤eHle kes└ues Deens. ns He┤ceeCeHe$e efceUefJeCeejs Yeejleeleerue Je meeke&└ mecego│eeleerue osMeebceOeerue ns Heefnues ne@efmHeýue Deens.

College of American Pathologists

College of American Pathologists│ee mebmLesleHex└ ke@└He ns Deeblejje<ý^er│e ceeveebke└ve efoues peeles. │ee mebmLesMeer 17 npeej Decesefjke└ve meom│e Je mene npeej He┤│eesieMeeUe mebueive Deensle. ns peieeleerue He@Le@uee@peer #es$eeleerue meJee &le cees■s DeemLeeHeve Demetve l│eeb«│eeke└[tve He┤│eesieMeeUs«│ee ieCegJe╩esJej efMeke╠ke└eceesle&ye kes└ueer peeles.

pee@Fąý ke└efceMeve Dee@ve De@efke┤└[sMeve Dee@He└ nsuLe kes└Dej Dee@ie&vee│ePesMeve (pesmeerSS«eDees) Je meO│ee efo pee@Fąý ke└efceMeve (ýerpesmeer) │ee veeJeeves efJeK│eele DemeCeeN│ee mebmLes«eer ke└e@uespe Dee@He└ Decesefjke└ve He@Le@uee@efpemýuee ceev│elee Deens.

meJeex╩ece He┤│eesieMeeUe He┤ke└uHeecegUs«e He┤│eesieMeeUeb«│ee ke└e│e&HeÎleerceO│es DeeOegefveke└lee Je iegCeJe╩ee │eeb«ee mebiece neslees. Deejesi│e mesJesleerue iegCeJe╩ee Je meJe&Ůes<■lee │ee cegŕscegUs efnbogpee ne@efmHeýue«es veeJe efJeÚeele Peeues Deens.

He┤│eesieMeeUeb«│ee DeeOegefveke└erke└jCeeyejesyej«e efJeefJeOe le%eeb«│ee ceeO│eceeletve HeenCeer ke└¬ve ke└eUeMeer megmebiele DeMeer ke└e│e&HeÎleer Debceueele Deens ke└er veener │eemee■er Deeie┤ner Yetefceke└e mJeerke└ejueer peeles. │eecegUs«e -

  • veJeer HeÎleer efMeke└C│ee«eer mebOeer He┤eHle nesles Je leb$e%eeveeb«ee ke└uHeke└ JeeHej ke└mee kes└uee peele Deens les ke└Ules.
  • He┤│eesieMeeUsle kes└u│ee peeCeeN│ee efJeefJeOe ęiCe Heefj#ee Je l│eeb«es DenJeeue │eeb«│eele He┤ceeefCeke└jCe nesles. cnCepes«e peieele meJe&$e ns DenJeeue JeeHejues peeT Meke└leele.
  • G╩ece Deejesi│e mesJee vegmeleer Meeyoerke└ ve jenlee ke=└leerletve efmeÎ nesles.