Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
> The Founder
View in English

About Us

mLeeHevee

Deejesi│e Je efMe#eCe ns cegueYetle nke╠ke└ Demetve He┤l│eske└eme G╩ece Deejesi│e Je efMe#eCe efceUeues«e Heeefnpes Demee ó<ýerke└esve ■sJeCeejs He┤sceevebo oerHe«ebo efnbogpee │eebveer efnbogpee mecetn Je efnbogpee He└eTb[sMeve«eer mLeeHevee kes└ueer.

Shapath(Pledge) My Dharma is to Work So That I Can Give

DeMee®e nsletves l│eebveer `ve@Meveue nsuLe De@C[ Sp│egkes└Meve meesmeemeýer'®eer 1954 ceO│es mLeeHevee kes└ueer. ne@efmHeýueceO│es peeTve ¬iCeeb®eer efJe®eejHetme ke└jCes. l│eeb®│ee iejpee peeCetve IesCes l│eeb®ee Deew<eOesHe®eej │eesi│e He┤ke└ejs neslees Deens ke└e ns HeneCes ns l│eeb®es efvel│eke└ce&®e yeveues.

iejerye Je iejpet ueeske└ebke└[s l│eeb®es He┤Lece ue#e peele Demes. l│eeb®│ee vepejsletve®e l│eebvee ke└esCe efJeJeb®evesle Deens ns Gcepele Demes.

¬iCeeue│eele Deeu│eeJej He┤l│eske└ iejeryeeuee DeeHeues ieg©, meble Je HejcesÚeje®eer Dee■JeCe │esles. HeCe l│eeleerue ke└esCeerner He┤l│e#eele ©iCeeuee ueeieCeeje Hewmee neleer DeeCetve osT Meke└le veener. │eeke└jlee®e ©iCee®eer iejpe DeesUKetve He┤Lece®e l│eeuee ceesHe└le Deew<eOeesHe®eejemee■er DeeÚeemeve osle Je l│eebvee meke└ejelceke└ efJe®eejemee■er He┤Je=╩e ke└jle. meceepeeleerue meJe& Jeiee&mee■er peeieefleke└ opee&®│ee Deejesi│e mesJee GHeueyOe ke└¬ve Deecner l│eeb®es Deejesi│emesJes®es mJeHve He┤l│e#eele GleJejJeC│eemee■er ke└e│e&jle Deenesle.