Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
>
> HACCP
View in English

About Us

S«e S meer meer Heer He┤ceeCeHe$e

[erSveJner, vesojueB[ ke└[tve He┤eHle ke└jCeejs efnbogpee ne@efmHeýue ns osMeeleerue Heefnues ne@efmHeýue Deens.

HACCP Certification

HACCPefke┤└ýerke└ue keb└ý^esue Hee@Fąý (S®eSmeermeerHeer) ns DeVe megj#ee, iegCeJe╩ee Je mJe®Ýlee │eemee■er peieele ceev│eleeHe┤eHle Demes ceeveebke└ve Deens. ie┤enke└euee Deejesi│eó<ýţee ®eebieuesn DeVe efceUeJes │eemee■er ns He┤ceeCeHe$e osleevee DeemLeeHeves®eer met$eyeÎ HeenCeer nesles Je l│eeb®│ee efveke└<eebvee He┤eOeev│e osTve l│eeHe┤ceeCes DeVeefveefce&leer Je neleeUCeer nesles ke└er veener les He┤l│eske└ ýHH│eeuee leHeemeues peeles. │ee He┤ceeCeHe$eecegUs DeVee®eer mebHetCe& iegCeJe╩ee He┤eHle nesles®e │eeyejesyej®e DeHeJ│e│ener ýeUlee │eslees Je l│eecegUs DeeefLe&ke└ ye®elener nesles. [erSveJner efyePevesme De@MegDejvme ce@vespeceWý │ee vesojueB[ ceOeerue mebmLesleHex└ peeieefleke└ efveke└<eeb®│ee DeeOeejeJej HeenCeer kes└ueer peeles. l│eeb®es He┤ceeCeHe$e cnCepes DeVe iegCeJe╩ee, megj#ee Je mJe®Ýles®eer HetCe&leŰ Kee$eer Demes®e ceeveues peeles.

│ee HeenCeerle HeoeLe& ke└esCel│ee efmLeleerle │esleele, l│eeleerue DeeJeM│eke└ Demee Yeeie ke└mee JesieUe kes└uee peelees, HeoeLee&Heemetve DeVe ke└mes le│eej nesles, les ke└mes Jee{ues peeles Je He┤l│eske└eHe│eąle ke└mes Heesn®eles. │ee®eer He┤l│eske└ ýHH│eeJej leHeemeCeer nesles. Yeejleer│e Je ke└e@výerveWýue KeeđeHeoeLe& │ee®eer ner HeenCeer ke└¬ve mebyebefOele veeWoer kes└u│ee peeleele. │ee®ee®e DeLe& mee■JeCegke└er®│ee peeiesHeemetve ©iCee®│ee Je Flejeb®│ee leeýebHe│eąle®ee He┤Jeeme ne He┤l│eske└ ýHH│eeJej leHeemeuee peelees Je l│ee®│ee leke╠l│eeleerue iegCeebke└evegmeej ns He┤ceeCeHe$e He┤oeve kes└ues peeles.

│ee He┤ceeCeHe$eecegUs `G╩ece Deejesi│e mesJee meJee&bmee■er' ns mebmLeeHeke└eb«es efJe«eej Deece«│ee ne@efmHeýueceefOeue He┤l│eske└eves ke└mes ceveeJej ke└esjues Deens ns efometve │esF&ue.│ee He┤ceeCeHe$ee«es mLeeve ns SveSyeerS«e, ke@└He, Dee│eSmeDees 27001 (ceeefnleer leb$e%eeve megj#ee) Je efmeke╠me efmeicee │eemeejK│ee ceeveebke└veeHe┤ceeCes«e Deens Je ns He┤ceeCeHe$e Yeejleele Heefnu│eeboe efnbogpee ne@efmHeýueves He┤eHle kes└ues Deens.