Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
> Hinduja Through the Ages
View in English

About Us

ke└eUe«│ee HeýueeJej áefnbogpee HeefjJeej

efvemJeeLe& Hee│ee«eer YeJ│e Fceejle

Hinduja Through the Ages

HeeMJe&Yetceer

Yeejlee«eer He└eUCeer ner Ske└ peeieefleke└ ogŰKeo Ieývee«e ceeveeJeer ueeiesue. │ee DeHeefjne│e& He└eUCeercegUs Deveske└ MejCeeLeea cegbyeF& Menjeke└[s │esT ueeieues. l│eeb«│eemee■er ke└ener ÝeJeC│eeb«eer efveefce&leer ke└jC│eele Deeueer. cee$e Jee{le peeCeejer MejCeeLeeA«eer mebK│ee Je DeHegN│ee mesJee megefJeOee │eecegUs«e Deejesi│e efJe<e│eke└ Deveske└ mecem│ee GY│ee jeefnu│ee.

DeeHeu│ee Menjeleerue meeJe&peefveke└ ęiCeeue│ee«│ee #ecelesJej │ee«ee HeefjCeece Peeuee. l│eeb«│eeke└[s Menjeleerue veeiejerke└ Je meJe&mJe ieceeJeuesues MejCeeLeea Demee ognsjer leeCe He[uee Je ieesjieefjyeebvee Del│eeJeM│eke└ Deejesi│e mesJee efceUCes ke└■erCe nesT ueeieues. │eeletve«e efmebOeerá meceepeeleerue efJe«eejJebleeletve Ůeer.á Hejceevebo oerHe«ebo efnbogpee ns vesle=lJe ieesjieefjyeeb«│ee ceoleermee■er Heg{s Deeues.

Ůeer. Hejceevebo efnbogpee │eebveer meeOevemeecegie┤er«eer peceJeepeceJe ke└¬ve `Mes■ oerHe«ebo iebieejece efnbogpee nsuLe kes└Dej efke╠ueefveke└'«eer GYeejCeer ef[meWyej 1951 ceO│es ogYee<e neTme, ke@└[ue jes[ (Deelee«es Jeerj meeJejke└j ceeie&) │esLes kes└ueer. │eele He┤ecegK│eeves Yeejleele Deeuesu│ee MejCeeLeeAvee Deejesi│emesJee HegjefJeC│eele Deeu│ee. │ee mesJee megefJeOee kes└JeU leelHegjl│ee mJe¬Hee«│ee Je ÝesýţeeMee oJeeKeev│eeletve megę Peeu│ee áDemeu│eeá lejer ákes└JeU áJe<e&Yejele«e,á Hes└ye┤gJeejer á1953 áceO│es áleerme Keeýeb«es `ve@Meveue ne@efmHeýue' GYes jeefnues Je ueJeke└j«e │eele me╩ej ¬iCe jent Meke└leerue DeMeer mees│e GHeueyOe Peeueer. │ee«es J│eJemLeeHeve meg│eesi│eefjl│ee JneJes │eeke└jerlee `ve@Meveue nsuLe De@C[ Sp│egkes└Meve meesmee│eýer' │eeb«│eeke└[s megHeto& ke└jC│eele Deeues. │ee meesmee│eýer«eer mLeeHevee Je veeWoCeer meeJe&peefveke└ efJeÚemle ke└e│eđeevegmeej ke└jC│eele Deeueer.

Jee{

1956 ceO│es ogYee<e neTme«│ee meceesj«e Ske└e peeies«eer Kejsoer ke└jC│eele Deeueer Je ve@Meveue ne@efmHeýue ns 1963 ceO│es veJeerve Fceejleerle mLeueeblejerle ke└jC│eele Deeues. (meO│ee«eer HetJe& Fceejle) │esLes 100 ęiCeeb«eer efveJeemeer mees│e ke└jC│eele Deeueer. lemes«e yee┐eęiCe efJeYeeiener megę ke└jC│eele Deeuee.

mebmLee ne@efmHeýue ¬Heeves pejer meg¬ ke└jC│eele Deeueer. lejerner mebmLes«ee cegK│e G╬sMe ne Jewđeefke└│e mebMeesOeve keW└ŕ mLeeHev│ee«ee Demeu│eecegUs ns MebYej Keeýeb«es ne@efmHeýue DeHegjs Jeeýt ueeieues. │eeke└jerlee ogYee<e neTme p│ee peefceveerJej GYes nesles. leer peceervener1967 ceO│es ogYee<e neTmemen mebHeeove ke└jC│eele Deeueer. ogozJeeves 1971 ceO│es mebmLes«es DeeŮe│emLeeve Ůeer. He┤sceevebo efnbogpee │eeb«es osnJemeve Peeues. l│eeb«│ee mJeHveeleerue Deveske└ yeeyeer Depetvener cetle& mJe¬Heele meeke└eje│e«│ee nesl│ee. l│eeveblej l│eeb«│ee megHeg$eebveer DeeHeu│ee Jeef[ueeb«eer mJeHves meeke└ejC│eemee■er mebmLes«ee ke└ejYeej DeeHeu│ee neleer Iesleuee.

The Growth

1976 ceO│es áve@Meveue áne@efmHeýue«es veeceeefYeoeve `Heer.[er.á efnbogpee áve@Meveue ne@efmHeýue De@C[ ácesef[ke└ueá efjme«e& ámeWýj' áDemes áke└jC│eele Deeues. á│eecegUs«e mebmLeeHeke└ meom│ee«es He┤eceeefCeke└ He┤│elveá peieemeceesj veece¬Heeves GYesá jeefnues. meJe&meeceev│e J│eke╠leeR«│ee DeJeeke╠│eeleerue Del│eeOegefveke└ mesJee megefJeOeeb«│ee ¬Heeves osMeele │ee veeJee«eer cees■er «e«ee& Peeueer.

yeesmýve │esLeerue peeieefleke└ K│eeleer«es cesme@«│etmesýdme pevejue ne@efmHeýue Je ne@Je&[& cesef[ke└ue mket└ue │eeb«│ee men│eesieeves efnbogpee yebOetbveer DeeHeu│ee ne@efmHeýueuee Je efjme«e& meWýjuee Deđe│eeJele kes└ues. l│eeb«es menke└e│e& efve│eespeve, GHeke└jCe Kejsoer Je vesceCegke└e │eebmee■er IesTve veJeerve mebkeg└ue efvecee&Ce Peeues.

HetJe& Fceejleerle oesve cee╚│eeb«eer Jee{ Je veefJeve peeiesle meesUe cepeu│ee«eer Fceejle Demee G╩ece efve│eespevee«ee DeejeKe[e le│eej Peeuee. 1986 meeue ns eEnogpee ve@Meveue ne@efmHeýue«│ee Feflenemeele megJeCe&De#ejebveer veeWo ke└jCeejs ■jues. 16 Dee@iemý jespeer mebmLeeHeke└eb«es YeJ│e ne@efmHeýue«es mJeHve veefJeve 300 Keeýeb«│ee mees│eerves HetCe&lJeeme Deeues. Ske└e keg└ýgbyeeves mJeleŰ«│ee efveOeerletve GYeejuesues Del│eble Deđe│eeJele GHeke└jCeeb«es, G╩ecees╩eceá áHejosMeeletveá áDevegYeJeá áIesTveá áDeeuesuesá áMeu│eefJeMeejoáá DeMee JewefMe<ýţeebletve ns ne@efmHeýue «e«exle Deeues.

cegbyeF&le Heefnu│eeboe«e Jewđeefke└│e #es$eele ęiCeeue│eele HetCe&JesU meuueeieej ner mebke└uHevee He┤Lece │ee«e ne@efmHeýueceO│es jeyeefJeC│eele Deeueer. l│eeb«│ee mene││eeuee HetJeea He┤ceeCes«e efveJeemeer, yeefnmle Je DeOe&JesU meuueeieejner nesles«e.

meuueeieejeb«│ee meuu│ee«eeá ceesyeouee áne áne@efmHeýueceOetve«e osC│ee«ee áHe┤Ieelener Heefnuee │esLes«e megę Peeuee. 1991ceO│es HetJe& Fceejleer«│ee peJeU Demeuesuee Ske└ YetKeb[ KeefjoC│eele Deeuee Je │esLes oesve veJ│ee FceejleeR«es yeebOeke└ece ke└jC│eele Deeues. │ee FceejleeRceO│es Heefj«eeefjke└e He┤efMe#eCe, [e@ke╠ýjeb«eer efveJeemeer J│eJemLee, Heefj«eeefjke└e efveJeeme, He┤efMe#eCeeLeea efveJeemeer J│eJemLee ke└jC│eele Deeu│eeves HetJe& Fceejleerle Jewđeefke└│e mesJeebmee■er DeefOeke└ peeiee GHeueyOe nesT Meke└ueer.

SJe{ţee cees■ţee J│eJemLeeHeveemee■er │eLee│eesi│e osKejsKe JneJeer cnCetve J│eJemLeeHeke└er│e ceb[Ue«eer á1985 áceO│es ámLeeHeveeá ke└jC│eele áDeeueer.á │eele meJe&mJeer Sme.Heer. efnbogpee, peer.Heer. efnbogpee, Heer.Heer. efnbogpee, S.Heer. eEnogpee, mJeieea│e [e@. Deej.kes└. cebs[e Je mJeieea│e ueefuelee peer. efnbogpee │eeb«ee meceeJesMe ke└jC│eele Deeuee.

ke└eUeveg¬Heá yeoueebvee áG╩ece áJ│eJemLeeHeveeves ámeeceesjs ápeeC│eemee■er ámebHetCe& J│eJemLeeHeve 1986 Heemetve cegK│e ke└e│e&ke└ejer DeefOeke└ejer │eeb«│eeke└[s meesHeefJeC│eele Deeues Je l│eeb«│ee mene│eeLe& ke└e│e&ke└ejer meb«eeueke└ vesceC│eele Deeues.

oerHemlebYe

Deveske└ J│eke╠leeR«│ee veeceesuuesKeeefMeJee│e │ee ne@efmHeýue«ee Fefleneme ne HetCe&leŰ peeCeej veener. l│eeb«es ke└e│e& Deepener oerHemlebYeemeejKes ceeie&oMe&ke└ ■jues Deens.│eele meJee&le Deie┤Ceer Demes veeJe cnCepes ueefuelee peer. efnbogpee │eeb«es I│eeJes ueeiesue. l│eebveer DeeHeues meJe& Dee│eg<│e«e │ee efveŰmJeeLe& mesJesle J│eleerle kes└ues. l│eebvee J│eJemLeeHeke└er│e ceb[Uele mLeeHevesHeemetve«e efveJeeme meom│e ne opee& osC│eele Deeuee neslee.

mJe. [e@. Deej. kes└. ceW[e │eebveerner DeeHeu│ee Dee│eg<│eeleerue Deveske└ Je<eeą«ee ke└eU veJeerve Jeemlet efvecee&Ce nesF& He│eąle ęiCeeue│eeuee Gefpe&leeJemLee He┤eHle ke└¬ve osC│eele ceeie&oMe&ke└e«│ee Yetefcekes└letve meeLe& kes└uee. [e@. kes└. Sce. cegue«eboeveer ns Heefnues DeefOe<■eles cnCetve YeejleYej K│eele nesles. l│eebveer ne HeoYeej 1962 He│eąle meebYeeUuee. [e@.á yeer.Sme. jnspee áns áceeveo áDeefOe<■eles cnCetve á1963 les 1982 He│eąle ke└e│e&jle nesles. [e@. kes└.[er. Mecee& │eebveer l│eeveblej«eer oesve Je<e& Heefnues Jewđeefke└│e meb«eeueke└ cnCetve peyeeyeoejer Iesleueer.

The Stalwarts

cees■s Jewđeefke└│e mebkeg└ue Dee@iemý 1986 ceO│es GYes jeefnu│eeJej [e@. Sme.Sve. efmevne á│eeb«eer ácegK│e áke└e│e&ke└ejer DeefOeke└ejer á│ee áveJeefveefce&le áHeoeJej áefve│egke╠leer ke└jC│eele Deeueer. (leodveblej │ee Heoeuee cegK│eeefOeke└ejer cnCetve DeesUKeues iesues.) l│eebveer ne HeoYeej 2 Je<ex meebYeeUuee.

ues.pe.S«e.Sme.yebiee (efveJe=╩e) │eebveer Flej