Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
> The Inspiration
View in English

About Us

He┤sjCee

pesJne HejcesÚej Ske└eđee ke└v│esuee pevce oslees lesJne efleves Heeefnuee MJeeme IesC│eeDeeOeer«e l│eeves DeeHeues meJe& ke└ewMeu│e HeCeeuee ueeJeuesues Demeles. `He┤sce ne«e He┤l│eske└ ke└e│ee&«ee ■mee Deens.' `He┤sce ne He┤l│eske└ ke└cee&«ee ó<ýeslHeleerme │esCeeje Peje Deens.'

Love Achieves Limitless Impression Through Actions

ceeveJeles«es mJeeleb$│e

│esF&ue ke└er, l│eemee■er®e efleuee l│eeves mepe&veles®eer osCeieer efoueer Deens. leer efvecee&Ce ke└jles, YejCeHees<eCe ke└jles Je   peerJeeuee ceeveJeles®es mJeeleb$│e GHeYeesieC│ee®es mJeeleb$│e osles.

│ee mepe&veles®│ee yeou│eele efle®eer He┤eHle Peeuesuee He┤Jeeme ne efke└leer ke└■erCe Deens. DeYe&ke└ les yeeefueke└e, yeeefueke└e les ke└v│ee-Yeefieveer-Helveer-ceelee Je DeO│eeeflceke└ ieg©. DeeHeu│ee mepe&veMeerueles®ee SJe{e ke└■erCe He┤Jeeme ke└e? SKeeos yeerpe DeeHeu│eeHeeMeer OeejCe ke└jC│ee®eer efle®eer®e #ecelee Deens. DeeHeu│ee Deebleefjke└ Meke╠leerves l│eele Deespe Ye¬ve peerJee®ee efJeÚeeleerue He┤Jeene®eer meg©Jeele ke└jC│ee®es ke└e│e&ner efn®es®e. ne He┤Jeeme efnceeue│eele Giece HeeJeCeeN│ee iebiesmeejKee®e. MegYe┤ OeJeue. HeCe Heg{s ne He┤Jeeme ®eebieuee, yeje, JeeF&ý DeMee Deveske└ mebIe<ee&lceke└ ceeiee&ves neslees ke└ejCe efleuee meeiejeuee meceefHe&le Jne│e®es Demeles. cee$e les meceHe&Ce meeke└jC│eeDeeOeer DemebK│e He┤osMeebvee efnjJes Dee®Ýeove He┤eHle ke└¬ve osle mJeleŰ®esDeefmlelJener DeOeesjssefKele ke└jles.efn®eke└neCeer ­eer®eerner.

ueefuelee veeJee®│ee Ske└e 16 Je<ee&®│ee │egJeleer®ee Leke╠ke└ ke└¬ve mees[Ceeje peerJeveHe┤Jeeme Deelee Deecner legcneuee ke└Leve ke└jCeej Deenesle.

meew. Meebleer Yeespejepe ceW[e │eeb®│ee Heesýer 1 veesJnWyej 1932 jespeer efle®ee pevce Peeuee. Ůeer. Hejceevebo Je meew. pecegvee eEnogpee │eeb®ee megHeg$e efiejerOej │ee®│eeMeer Je│ee®│ee 16J│ee Je<eer& efJeJeenyeÎ Peeueer. DeJeI│ee eflemeeJ│ee Je<eea efleuee JewOeJ│e He┤eHle Peeues. ke└uHevee ke└je 1962 ®ee ke└eU. efJeOeJes®es peerJeve cnCepes peerJevee®│ee ®ewlev│e¬Hee®ee Deble®e peCet. peerJevee®│ee meJe& efJe<e│eele meJe& yeepetves Deble®e. meceepeefYecegKeleener mebHe uesueer®e peCet. meceepeeleerue ¬{er HejbHeje yeepetuee ■sJetve efle®es meemejs cee. He┤sceevebo efnbogpee │eebveer efle®es peerJeveefMeuHe Deeie╚│ee He┤ke└ejs meeke└eje│e®es efveefŻele kes└ues Je peerJevee®eer Meeske└ebefleke└e Demetvener leer yeveueer mesJes®eer p│eesle.

`Deejesi│emesJee Je efMe#eCe ne He┤l│eske└ veeieefjke└e®ee pevceefmeÎ nke╠ke└ Deens.' Demes ceeveCeeN│ee He┤sceevebo efnbogpeeb®es ns mebmke└ej efleves kes└ JeU peHeues®e veenerle lej Heg{erue 30 Je<ee&le mesJes®ee DeeoMe& Heg{erue Heer{er mee■er efleves Ieeuetve efouee.

kes└JeU ©iCeebmee■er meceHe&Ce ke└je│e®es Demes OeesjCe ■sJeleevee®ee DeeHeues ke└ce&®eejer Je Jewđeefke└│e #es$eeleerue He┤l│eske└ J│eke╠leeruee efnbogpee ©iCeeue│e ns DeeHeues ogmejs Iej®e Deens Demes JeeýeJes FleHele l│eeb®ee ©iCeeue│eeleerue He┤l│eske└ J│eke╠leeruee ceeles®ee mHeMe& peeCeJet ueeieuee.

jespe ne@efmHeýueuee Yesý ne®e l│eeb®ee peerJeveke┤└ce®e nesTve iesuee. DeeHeuee peerJeveke┤└ce®e jespe ne@efmHeýueuee Yesý ne nesTve iesuee. He┤l│eske└ ©iCee®eer DeemLesJeeF&ke└ ®eewke└Meer, ©iCeeb®│ee veelesJeeFke└ebMeer ®e®ee&, DeeHeu│ee Meu│e efJeMeejoebMeer efJe®eejefJeefvece│e │eele l│eeb®ee efoJeme ke└mee mebHele Demes ns ner mecepele vemele. l│eeb®ee nmelecegKe Je He┤sceU menJeeme He┤l│eske└eme veJe®ewlev│e He┤eHle ke└¬ve osF&.

Heer.[er. eEnogpee ve@Meveue ne@efmHeýue De@C[ cesef[ke└ue efjme®e& mesbýj (S®eSveDee│e) │eeb®│ee Deejesi│e mesJesle ner metveyeeF& meJeeą®eer yeefnCeeyeeF& ke└Oeer Peeueer ns ke└eUeueener Gceieues veener. ke└eUe®│ee efJemleerCe& ef#eleerpeeJej l│eeb®eer ÝesýerMeer HeeJeues ner DeeHeuee ■mee efvecee&Ce ke└¬ve ceeveJeles®ee mebosMe HemejJele .

l│eeb®│ee DeeMeerJee&oe®│ee yeUeJej®e efnbogpee ne@efmHeýue HeefjJeej GYee jeefnuee.`efvemJeeLe& mesJee' cnCepes vescekes└ ke└e│e ns DeeHeu│ee ke=└leerletve l│eebveer meJeeąvee oeKeJetve efoues. │ee HeefjJeeje®eer veereflecetu│es ner l│eeb®eer®e efveefce&leer nes│e. DeeHeu│ee HeefjJeej He┤cegKee®eer meJe& mJeHves l│eebveer®e mel│eele GlejJeC│ee®ee efvejblej O│eeme Iesleuee. lees O│eeme neslee `iegCeelceke└ Deejesi│emesJee meJeeąmee■er' ne®e!

l│eeb®│ee Hes┤ceU Jele&Cegke└er®ee megiebOe Deepener │ee Jeemletle ojJeUle Deens. DeeHeu│ee Gke╠leer DeeefCe ke=└leerletve l│eebveer meJeeąvee®e efvejblej He┤sjCee efoueer Je l│eeb®│ee ceeiee&ves®e ceeveJelesuee meJee&le cees■s mLeeve osTve Deecner DeeHeueer Jeeý®eeue ke└jle Deenesle.

ceesleer mebHetCe& Ie[u│eeJej efMebHeueer DeeHeues DeefmlelJe l│eeHeemetve JesieUs ke└jles lemee®e ueefueleepeeRveer DeeHeuee osn ne efMebHeueer meejKee Deece®│eeHeemetve JesieUe ke└¬ve DeeHeues efJe®eej ceesleer Deece®│eemee■er ■sJeues! Oev│e leer ceelee ueefuelee! Deecneuee ef®ejbleve cetu│eeb®eer osCeieer osTve iesuesu│ee ueefueleepeeRvee Deece®ee meeoj He┤ceeCe!

ke└eUe®│ee HeýueeJej efnbogpee HeefjJeej efvemJeeLe& Hee│ee®eer YeJ│e Fceejle