Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
>
> The Best Multi Specialty Hospital in India – Metro Award
View in English

About Us

Super Achiever
Dr. Vinay Ramchandra Joshi

Dr. Vinay Ramchandra Joshi
Consultant Rheumatologist and Director, Research M. D. (Internal Medicine), FICP (India)

View More

Yeejleeleerue  meJeexlke=À<ì  ceefuìmHesMeeefueìer ne@efmHeìue - cesì^es HegjmkeÀej

Deece®eer meeþ Je<ee&®eer mesJee peveles ®ejCeer meceefHe&le Peeueer Deens.

The Best Multi Specialty Hospital in India – Metro Award

AwardHe´ceeCeHe$eeb®ee   ne   He´Jeeme,   ne   mebmLeeHekeÀ   Heer.[er.   efnbogpee   ³eeb®³ee efJe®eejmejCeer®ee®e Deecner Iesleuesuee ceeieesJee Deens. Deepe l³ee efJe®eejeletve®e Deecner Deejesi³e mesJesleerue Þes<þlJe efJeéeemeeves oeKeJet MekeÀuees Deenesle.

meerSveyeermeer - ìerJner 18 Je Dee³emeerDee³emeerDee³e ueeWyee[& ³eebveer meueie ®eej Je<ex  cegbyeF&leerue  meJeexlke=À<ì  ceefuìmHesMeeefueìer  ne@efmHeìue  ³ee  HegjmkeÀejeves Deecneuee ieewjefJeues Deens. (keÀe³e&ke´Àce - Yeejleer³e Deejesi³e mesJee HegjmkeÀej -2011)

efveëmJeeLe& He´sce Je Del³ebeflekeÀ keÀeUpeer IesCeeN³ee ueefueleepeeR®³ee mJeYeeJeiegCeeb®es Deecner Deece®³ee Ëo³eele efyepejesHeCe kesÀu³ee®es®e HegjmkeÀej ns HeÀU ceeveeJes ueeiesue.

³ee HegjmkeÀejemeeþer 4000 Deejesi³e mesJee mebmLee, 2550 ©iCe, 590 ne@efmHeìue®es J³eJemLeeHekeÀ, 340 [e@keÌìjme&, 270 efJeMes<ep%e ³eeb®³ee cegueeKeleer Dee³eSceDeejyeer ³ee K³eeleveece mebMeesOeve mebmLesves Iesleu³ee. l³eeleerue He´eLeefcekeÀ ®ee®eCeerletve Deeuesu³ee veeJeeletve DeeHeu³ee keÀe³ee&cegUs efnbogpee ne@efmHeìueves ne HegjmkeÀej He´eHle kesÀuee. leesner meueie ®eej JesUe.

1951 Heemetve Deece®³ee efJeéemleebveer pees Deece®³eeJej efJeéeeme ìekeÀuee lees meeLe& keÀjC³ee®es meceeOeeve ³eecegUs Deecneuee He´eHle Peeues Deens.