Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
> Milestones
View in English

About Us

cen╩JeHetCe& ýHHes

DeeHeu│eeoejerá ámeJeexlke=└<ýá ápeeieefleke└á ámlejeJejá áGHeueyOeá áDemeCeeN│ee Deejesi│emesJee DeeCetve efou│ee«ee Deecneuee DeefYeceeve Deens.

Milestones

DevegYeJeeletve %eevee®eer efveefce&leer

 • leerme ueeKeentve DeefOeke└ yee┐eęiCe G╩ecees╩ece Deew<eOeesHe«eejebveer yejs kes└ues.
 • Ske└ ueeKe Heb«│eenl╩ej npeej ęiCeebvee Del│eeOegefveke└ leb$e%eevee«ee ueeYe Ie[Jetve yejs kes└ues.
 • He┤l│eske└ J│eJemLeeHeke└emee■er He┤eLeefceke└ Deejesi│e leHeemeCeer
 • one ueeKeentve DeefOeke└ Mem$eefke┤└│ee Je ogefye&CeMe­eefke┤└│ee Heej Hee[u│ee.
 • one ueeKeentve DeefOeke└ ęiCeebvee jsef[Deesuee@efpe«│ee Heefj#eCee«ee ueeYe.
 • Heb«│eenl╩ej ueeKe ęiCeebvee Deepeleeiee│ele He┤│eesieMeeUe Heefj#eCee«ee ueeYe.

leb$e%eevee«│ee áJeeHejeleerue efmeÎlee

mebHetCe& Yeejleele efnbogpee ne@efmHeýueves Heg{erue leb$e%eevee«ee meJe&He┤Lece JeeHej kes└uee....

 • o efJýve efmHe[ SceDeejDee│e, v│etjes Jn@mke╠│eguej Je ke└e[eaDeesuee@peer Fcesefpebie leb$e%eevee«ee JeeHej.
 • ie@cee ke@└cesje/HeerFýer mke@└ve«ee ke@└vmej J│eJemLeeHeveele, Dee@LeexHes[erke└, v│etjesuee@peer Je ke└e[eaDeesuee@peer efJeYeeieele JeeHej.
 • ie@cee ke╠veeF&He└, jsef[Dees Me­eefke┤└│esleerue JeeHej (oef#eCe DeeefMe│eeF& osMeeleerue meJee&le Heefnues │egefveý mLeeHeve)
 • ye@ke└ýske└ SveDeej 730 De@veeueeF&Pej«ee cee│eke┤└eske└u«ej ceO│es JeeHej
 • ef[efpeýue efueefveDej De@ke╠meuejsýj ke╠ueerveeke└ 2300 meer/[er JegF&Le SceSuemeer, cee│eke┤└es áSceSuemeer áDeeefCe He┤esý&ue áefJnpeve áyejesyej ámeerýer efmec│eguesýj, [sef[kes└ýs[ Le┤er[er, ke└e@cH│egýjeF&p[ Hue@efvebie efmemýerce«ee ne│e ýţegcej [esmemee■er lemes«e GHe«eej HeÎleerle Je uees vee@ce&ue ýerM│et [esmemee■er, efJe<eHe┤efleyebOeemee■er JeeHej.
 • Jn@ke╠│egýsvej efmeefmýce jke╠le leHeemeCeermee■er
 • ne@ueefce│ece uesPej«ee JeeHej Meu│eefJeMeejoebmee■er
 • efmebke┤└e@vemeerSke╠me-7 Heg└uueer De@ýescesýs[ efmeefmýce«ee vecetves Je He┤efke┤└│ee efJeMues<eCeemee■er JeeHej.
 • mebieCeke└erke=└le nbHe┤└erpe Hesjerefceýj iuee@ke└escee«│ee HetJe& efveoeveeke└efjlee.
 • ef[efpeýue meyeý^@ke╠Meve SvpeerDeesie┤eHe└er, efyeefueDejer [^svespe De@C[ vesHe┤└esmý^esHe└er
 • JngFąie Je@v[ ve@efJniesMeve efmeefmýce, ke└ceerle ke└ceer Ýso osTve v│egjesmepe&jer ke└jC│eemee■er

Deece«es ceevee«es efMejHes«e

 • SHeeruesHmeer ámepe&jerá áceOeerueá áDeJnske└á áke┤@└efveDeesýe@ceerá áHe┤Leceá áYeejleele Deece«│eeke└[s ke└jC│eele Deeueer.
 • ue@He┤esmke└esefHeke└ iee@ue yue@[j mepe&jer Yeejleele meJe&He┤Lece ke└jC│ee«ee ceeve.
 • ke└e@efke╠ueDej FbcHueebýsMeve He┤Lece Yeejleele ke└jC│ee«ee ceeve.
 • Jesoveecegke╠leermee■eráá áJ│eJemLeeHeveáá áefke╠ueefveke└áá áYeejleeleáá ámeJe&He┤Lece Deece«│eeke└[s.
 • Lesj@H│egefýke└ á[^ipe«ee áJeeHej áke└mee áPeeuee áDeens áns áHeenC│ee«eer áHe┤Lece He┤│eesieMeeUe megefJeOee Deecner meg¬ kes└ueer.
 • cegbyeF&le mlevee«│ee ke└ke&└jesiee«eer He┤eLeefceke└ HeenCeer ke└jC│ee«es keW└ŕ Deecner He┤Lece meg¬ kes└ues.
 • efke└[veer Je HesjerHes└jue yue[ mýscemesue ý^evmeHueevý ke└jCeejs cegbyeF&leerue Heefnues Keepeieer ne@efmHeýue.
 • ne│e jsPeesu│egMeve mke@└eEveie He└e@j uebipe«ee JeeHej He┤Lece ke└jC│ee«ee ceeve.
 • SceDeej SvpeerDeesie┤eHe└er, ke└uej [e@Huej«ee JeeHej ke└jCeeN