Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
>
> NABH Accreditation
View in English

About Us

SveSyeerS«e He┤ceeCeHe$e

SveSyeerS«e He┤ceeCeHe$e He┤eHle ke└jCeejs Heer.[er. efnbogpee ve@Meveue ne@efmHeýue De@C[ cesef[ke└ue efjme«e& meWýj ns Menjeleerue ogmejs ne@efmHeýue Deens.

NABH Accreditation

National Accreditation Board for Hospitals ve@Meveue De@kes┤└ef[ýsMeve yees[& He└e@j ne@efmHeýumed De@C[ nsuLe kes└Dej He┤esJne│e[me& (SveSyeerS«e) ne Yeejleer│e iegCeJe╩ee Heefj<eos«ee Ske└ Yeeie Deens. l│eeb«│eeke└[tve Deejesi│emesJee efJeYeeieele ceeveebke└ve efoues peeles. ęiCeeb«│ee iejpee Je l│eebvee efceUCeejer Deejesi│e mesJee │eeleerue ojer ke└ceer ke└jC│eemee■er Je Deejesi│e mesJeeb«│ee efJeke└emeemee■er ns He┤ceeCeHe$e cen╩Jee«es ■jles. │ee ceb[UeJej Gđeesie, ie┤enke└, Meemeve │eeJejerue Deveske└ebvee He┤eefleefveefOelJe Deens Je │eecegUs«e meJe& He┤ke└ej«│ee efJe«eejeb«ee HejeceMe& IesTve Deejesi│e mesJeeb«ee efJeke└eme meeOeC│eele │eslees.

ęiCeeb«│ee meceeOeevee«es ke└e│ece cetu│eceeHeve ke└¬ve ęiCeeb«es nke╠ke└ peHeC│ee«es ke└ece SveSyeerS«e ke└e│ece ke└jle Deens.

│ee He┤ceeCeHe$eecegUs peieeleerue veJes leb$e%eeve Je l│ee«ee meg│eesi│e JeeHej Je l│eeletve ęiCeeuee efceUCeejs meceeOeeve │ee«eer meebie[ Ieeuelee Deeueer Deens.

ęiCeeb«│ee Deejesi│ee mebyebOeer 513 yeeyeeRJej efJe«eej nesTve mene ceefnves ke └eueeJeOeer«ee DeY│eeme │eele DebleYet&le Demeu│eeves nsá He┤ceeCeHe$e Jewke└efuHeke└ Demetvener FbvMegDejvme keb└Hev│ee Je ęiCeeb«│ee ó<ýerves cen╩Jee«es ceeveues iesues Deens. │eele ęiCeeb«eer ke└eUpeer, ne@efmHeýue«es J│eJemLeeHeve, ke└ce&«eeN│eeb«es He┤efMe#eCe, Debleie&le Je yee┐eiele efnMeesye leHeemeCeer, ęiCe He┤JesMe He┤efke┤└│ee, ęiCeebvee efoues peeCeejs GHe«eej, ęiCeeb«│ee Me­eefke┤└│esveblej«│ee veebsoer Je Deew <eOeesHe«eej HeÎleer │eeyeeyele