Send To friend

Please type in Friend Name
Please enter only Characters
Please type in Friend Email
Please enter a valid EmailID
Please type in Your Name
Please enter only Characters
Please type in Your Email
Please enter a valid EmailID

Thank You

Thank you for submitting your feedback. We shall revert to you shortly.

Back
 
>
> Accreditation
View in English

About Us

DeefOeke=└lelee

vesl│ee®es iegCe ns l│eebveer efveOee&jerle kes└uesu│ee ke└e│e&HeÎleerletve Je l│ee®│ee Jele&veeletve ó<ýeslHeleerme │esleele.

Accreditation

S«e S meer meer Heer

HACCP

efke┤└ýerke└ue keb└ý^esue Hee@Fąý (S«eSmeermeerHeer) ns DeVe megj#ee, iegCeJe╩ee Je mJe«Ýlee │eemee■er peieele ceev│eleeHe┤eHle Demes ceeveebke└ve Deens....

View More

ke@└He

College of American Pathologists

Heer.[er. efnbogpee ve@Meveue ne@efmHeýue De@C[ cesef[ke└ue efjme®e& meWýjves ke└e@uespe Dee@He└ Decesefjke└ve He@Le@uee@efpemýmed │ee mebmLes®esner....

View More

SveSyeerS®eves DeefOeke=└lelee

NABH Accreditation

SveSyeerS®eves efouesues He┤ceeCeHe$e ns Fbýjve@Meveue meesmee│eýer He└e@j ke╠Jee@efueýer Fve nsuLe kes└Dej │eemebmLesvesner ie┤e┐e ceeveues Deens.....

View More